Nieuws

Gemeente Breda sluit alle gemeentelijke sportaccommodaties en regelingen ter ondersteuning van organisaties en inwoners

Geachte organisatie / vereniging / sporter,

Zoals beloofd in een eerder bericht, zouden wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom de sport in Breda.
Vandaag is het volgende persbericht uitgebracht:

Gemeentelijke regelingen ter ondersteuning
Nadat vorige week verschillende verstrekkende besluiten zijn genomen om het coronavirus beheersbaar te krijgen heeft de rijksoverheid een aantal regelingen in het leven geroepen. Deze regelingen zijn erop gericht om bedrijven, organisaties, (culturele en zorg)instellingen en zelfstandig ondernemers te behoeden voor mogelijk desastreuze gevolgen. Verschillende regelingen worden nu uitgewerkt en geïmplementeerd.

Naast de landelijke regelingen heeft de Gemeente Breda vorige week ondersteuning geboden aan inwoners die per direct zonder inkomen zijn komen te zitten. Gemeente Breda biedt daarnaast vanaf heden een pakket aan maatregelen aan ter overbrugging voor de periode waarin de landelijke ondersteuning nog niet van kracht is. Het pakket bevat ook maatregelen voor organisaties en instellingen die buiten de boot dreigen te vallen.

In het persbericht leest u om welke maatregelen het gaat. Mogelijk is een van deze regelingen ook relevant voor uw organisatie of vereniging.

Vorige week zijn al twee maatregelen ingegaan en gecommuniceerd voor ZZP-ers en ondernemers in acute nood; de regeling broodnood en de “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo”). Meer hierover vindt u op onze website www.breda.nl.

Niemand kan op dit moment inschatten hoe lang deze situatie nog blijft voortduren en wat voor gevolgen dit precies zal hebben. De gemeente ondersteunt in Breda gevestigde ondernemingen, organisaties en instellingen in de periode totdat de landelijke maatregelingen effect hebben. Er ligt al een inventarisatie voor mogelijke maatregelen voor de middellange en lange termijn. Deze inventarisatie bevat vrijwel alle onderwerpen waar de gemeente een rol of verantwoordelijkheid heeft. Deze mogelijke maatregelen worden nu verder uitgewerkt. De gemeenteraad wordt hierbij betrokken. Daarnaast is het waarschijnlijk dat voor deze maatregelen een raadsbesluit nodig is.

Sportaccommodaties
Buitensport
Als hoofdgebruiker van een gemeentelijke buitensportaccommodatie willen wij u op de hoogte stellen van het besluit om in het kader van de Corona crisis en ter voorkoming van besmettingsgevaar de gemeentelijke buitensportaccommodaties voor onbepaalde tijd te sluiten. Dat besluit is mede ingegeven door de besluiten van het Kabinet en de adviezen van RIVM en GGD.

Op de toegangspoorten van alle gemeentelijke sportaccommodaties worden vandaag borden aangebracht waarop de tijdelijke sluiting van het sportcomplex wordt gemeld en waarop tevens wordt aangegeven dat betreden van het sportcomplex niet is toegestaan en strafbaar is.

Uitzondering op voornoemde regel zijn bestuurders of vrijwilligers van uw vereniging die uiteraard indien noodzakelijk toegang hebben om naar en van uw clubgebouw te gaan. Indien daartoe een noodzaak aanwezig is verzoeken wij u dringend de betreffende personen binnen uw vereniging te instrueren dat zij de toegangspoort(en) continu afgesloten houden.

De gemeente zal voorlopig terughoudend zijn met handhaving van het verbod op het betreden van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Wij zullen de situatie op de buitensportaccommodaties nadrukkelijk blijven volgen en verzoeken u vriendelijk met ons een oogje in het zeil te houden en eventuele calamiteiten te melden.

Wij verzoeken u voorts om de sluiting van de gemeentelijke buitensportaccommodaties via de binnen uw vereniging gebruikelijke communicatiekanalen uit te dragen naar de leden van uw vereniging.

Huur sportaccommodaties
Als onderdeel van het maatregelenpakket van de Gemeente Breda wordt aan huurders van gemeentelijke sportaccommodaties tot eind juni uitstel van betaling verleend voor lokale belastingen en heffingen en voor de huur van gebouwen en sportvelden die nu niet gebruikt kunnen of mogen worden. Er wordt gedurende de periode tot en met juni daarom vooralsnog niet gefactureerd.

In afwachting van de maatregelen van het Rijk zal onderzocht worden of organisaties die hard worden getroffen tijdelijk vrijgesteld worden van hun huurlasten, zonder dat ze dit later terug hoeven te betalen. We zetten ons de komende tijd in om in kaart te brengen wat deze kosten zijn voor de sport en in hoeverre de huidige crisis de onderliggende financieringsstromen beïnvloedt. We volgen daarmee het advies van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) op.

De VSG is samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS, directie sport bezig met compensatiemogelijkheden voor de sport. Het advies van VSG luidt:
Wij achten het op dit moment nog te vroeg om op lokaal niveau compensatieregelingen af te kondigen over bijvoorbeeld vrijstelling van huur en dergelijke voor sportclubs. Wel zien wij dat veel gemeenten op dit moment bijvoorbeeld de OZB 2020 (nog) niet versturen, dan wel voor de betaling daarvan ruime betalingstermijnen te hanteren. Ons advies is om eerst de regeling voor sportclubs af te wachten.
Meer informatie over alle regelingen, inclusief de mogelijkheid aanvragen in te dienen, is vanaf vrijdag 27 maart 10.00 uur te vinden op de website www.breda.nl/coronavirus.

Met vriendelijke groet,
Namens team Sport en Vastgoedbeheer,

Suzan Zwiers en John Hellemons