Advies

Begeleiden & ondersteunen

Update sport-tegemoetkomingen

Er is het afgelopen week wat meer duidelijk gekomen over de verschillende compensatieregelingen t.a.v. corona.  Hieronder hebben we de TASO-regling, SPUK-regeling en de TVL-regeling even kort en bondig samengevat. Allen zijn mogelijk interessant voor jouw sportvereniging.


TASO-regeling

Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Afgelopen vrijdag is de beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 30 juni 2020 tot tegemoetkoming in de schade geleden door amateursportorganisaties door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 (Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze zogeheten TASO-regeling vind je via deze link. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer: 

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19; 
 • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel; 
 • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. 

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt:

 • bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten)
 • bij € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten)
 • bij € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten). 

De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020. Het aanvraagformulier is in ontwikkeling en is per 1 september te vinden op: www.dus-i.nl 

LET OP:  

1) Deze regeling is opgesteld voor amateursportorganisaties die niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor doorlopende vaste lasten op basis van de TOGS, of personele lasten op basis van de NOW of de Tozo. 

2) Onder de definitie van doorlopende lasten vallen de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager voor de amateursport. Alleen de doorlopende lasten in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 komen in aanmerking. Huurverplichtingen vallen niet onder de definitie van doorlopende lastenPersonele lasten komen niet in aanmerking wanneer deze lasten reeds op grond van de NOW of de Tozo in aanmerking zijn gekomen voor compensatie. 


SPUK-regeling

Specifieke uitkering
De landelijke regeling waarover eerder gesproken is ten aanzien van de huurkwijtschelding (ook voor huurders bij Optisport) wordt helaas niet voor 15 juli bekendgemaakt. De landelijke overheidspartijen en betrokken partners geven aan dat er meer tijd nodig is om deze goed uit te werken. De verwachting is dat deze regeling inhoudelijk uiterlijk voor 1 augustus 2020 door de Rijksoverheid wordt bekendgemaakt. 

 


TVL-regeling

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-bedrijven, waaronder sportaanbieders kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers, krijgen afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies ( dit moet minimaal 30% zijn) een subsidie voor hun vaste lasten. De subsidie bedraagt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Maximaal 50% van de vaste lasten worden door deze subsidie vergoed. 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (waaronder sportaanbieders) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 12:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.  

De belangrijkste voorwaarden van deze regeling zijn:  

 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren in de bovengenoemde periode door de coronacrisis. 
 • Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze vaste lasten worden berekend op basis van de percentage vaste lasten per sector via het CBS 

Meer informatie over deze regeling en alle voorwaarden vind je hier. 

LET OP: 

 1. Het voornaamste verschil tussen de TASO (maart-juni) en de TVL-regeling (juni-september) zit hem in de maanden waarvoor deze compensatie bied.
 2. De berekening van de subsidie gaat als volgt: Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % (34%) 50%= hoogte subsidie.
 3. Kijken of je in aanmerking komt, doe je via: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool