Secretaris gezocht

Stichting Kristallnacht Herdenking Breda e.o.
Publicatiedatum
21/09/2020
Locatie
Karnsberg 6, Etten Leur
Sector
Is deze vacature ook geschikt voor iemand die Nederlands aan het leren is?
Nee
Is dit is een korte klus? Gaat het om een soort project?:
Nee
Is dit vrijwilligerswerk ook passend voor jongeren?
Ja, dit vrijwilligerswerk past ook bij scholieren en studenten
Ons team
Voorzitter, secretaris, penningmeester, 2 aanvullende bestuursleden, Radar, amnesty international

Meer informatie over deze vacature

De organisatie zoekt...

Secretaris:
• Kandidaten onderschrijven de doelstelling van de Stichting en dragen de jaarlijkse herdenking een warm hart toe.
• Het bestuur speelt een bescheiden rol bij de feitelijke organisatie van de herdenking. Het leeuwendeel van de voorbereidingen van de jaarlijkse herdenking wordt uitgevoerd door een 12 leden tellend comité. De bestuursvoorzitter en -secretaris bereiden de vergaderingen van het comité voor en coördineren en houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.
• Het comité en het bestuur beschikken niet over een professioneel ondersteuningsapparaat. De uitoefening van de functies vraagt dus uitermate praktische inzet en betrokkenheid.
• Uit voorgaande punten resulteert een duidelijke voorkeur voor een teamgerichte, intern en extern verbindende stijl van samenwerken en aansturen.
• Bij de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking zijn veel verschillende organisaties betrokken. In die zin is voorwaarde voor beide functies dat kandidaten zijn geworteld in Breda e.o. en beschikken over een ruim maatschappelijk en bestuurlijk netwerk en als aanbeveling ook een religieus netwerk.
Alle functies in het bestuur en het comité zijn onbezoldigd. Feitelijke onkosten kunnen worden gedeclareerd.
• Ervaring met de uitvoering van vergelijkbare werkzaamheden in een soortgelijke organisatie geldt als pré.

Wat gaat de vrijwilliger doen?

Profiel secretaris
• Schrijft de vergaderingen van het comité uit, bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor en vervult alle reguliere secretariaatstaken (opstellen agenda, notuleren, in- en uitgaande post).
• Is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de website en sociale media kanalen.
• Beheert, evalueert en actualiseert de draaiboeken ten behoeve van de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking.
• In samenwerking met de penningmeester opstellen van begrotingen en verantwoordingen.

Wat biedt deze organisatie?

Uitgangspunten voor de jaarlijkse herdenking
In het programma van de jaarlijkse herdenking staat de Kristallnacht van 9 november 1938 centraal als unieke gebeurtenis in de geschiedenis en opmaat naar de holocaust. De Kristallnacht is de ultieme illustratie van wat er gebeurt als een overheid en burgers falen in de bescherming van de rechten van een minderheid. De herdenking van de Kristallnacht appelleert aan waakzaamheid voor de vernietigende kracht van uitsluiting van en haat voor minderheden. Er is geen pendant voor de Kristallnacht aan te wijzen in de huidige actualiteit. Maar aan dit historische feit is wel een eigentijdse boodschap te ontlenen:
als de rechtstaat toestaat dat het recht van een enkeling wordt geschaad tast dat het wezen van de rechtstaat aan. En als burgers wegkijken, berusten in onrecht en daar niet tegen opstaan is dat een ontkenning van mensenrechten.
De rechtstaat wordt gevormd, gehandhaafd en geleefd door en met de inzet van burgers. Dat verdraagt zich niet met zondebok denken. In die zin ligt in de herdenking een duidelijke link naar het gelijkheidsbeginsel in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Niet alleen als uitgangspunt, maar vooral ook als logische gevolgtrekking. In de steeds meer diverse Nederlandse samenleving vormt dit een beginsel van levensbelang en wederzijds profijt. Zo’n samenleving staat of valt bij de inzet van actieve en weerbare burgers die het niet alleen voor zichzelf opnemen, maar juist ook in het geweer komen als de rechten van anderen worden aangetast.

De herdenking als onderdeel van een breder kader
De herdenking is onderdeel van een breder programma aan activiteiten rond de herdenking op 9 november. Zo organiseert de Joodse gemeenschap in de middag van 9 november een herdenking bij het Joods monument in het Wilhelminapark. En in de aanloop naar of volgend op 9 november worden door een aantal scholen educatieve activiteiten ondernomen. Het comité herdenking Kristallnacht organiseert die flankerende activiteiten niet zelf maar juicht die uiteraard van harte toe en verleent waar mogelijk steun en bevordert en bewaakt de samenhang.

Wat doet jouw organisatie? Wat maakt jouw organisatie uniek?

herdenking van de Kristallnacht in Breda

• De herdenking van de Kristallnacht appelleert aan waakzaamheid voor de vernietigende kracht van uitsluiting van en haat voor minderheden. De Kristallnacht documenteert de ultieme consequentie van het falen van overheid en burgers in de bescherming van minderheden.
• Je kunt de gebeurtenissen van toen niet op een lijn stellen met wat er nu gebeurt. Tegelijkertijd is er een behoefte om ook mensen te betrekken bij de herdenking die daar geen persoonlijke geschiedenis mee hebben. Dat leidt dan toch vaak weer tot impliciet of expliciete vergelijkingen om een bredere identificatiebasis te bieden.
• De gemiddelde leeftijd van huidige deelnemers aan onze herdenking is hoog. Als er geen verjonging plaats vindt sterft de herdenking uit door natuurlijk verloop. Tegenover het risico van dalende aantallen deelnemers bij het vast houden aan het unieke karakter van de herdenking, staat het risico van verwatering van de aanleiding en het onderscheidend vermogen van onze herdenking. Dat kan ook negatief uitwerken op de deelname van huidige deelnemers en betrokkenen.
• De principiële en praktische spanning tussen een puur historische en meer op het nu gerichte invulling is niet exclusief voor de Kristallnachtherdenking. Deze discussie speelt over de hele linie bij alle herdenkingsactiviteiten.
• In het programma van de herdenking blijft de Kristallnacht centraal staan als unieke gebeurtenis in de geschiedenis en opmaat naar de holocaust. Het op een lijn stellen van deze gebeurtenis met de actuele situatie en gebeurtenissen is ongepast.
• De lijn vanuit het verleden naar het heden wordt getrokken in het licht van het zondebok denken. Er is geen pendant voor de Kristallnacht in de huidige actualiteit. Maar er zijn wel overeenkomsten in de mechanismes van uitsluiting die hebben geleid tot de Kristallnacht.
• Idealiter wordt In de herdenking ook stil gestaan bij de rol van burgers zelf in de samenleving. De Kristallnacht kon ook gebeuren doordat andere burgers wegkeken en het toelieten. Of, samengevat de boodschap van Hirsch Ballin: als de rechtstaat toestaat dat het recht van een enkeling wordt geschaad tast dat het wezen van de rechtstaat aan. Of samengevat naar Nazarski: berusting en niets doen is een ontkenning van de betekenis van de mensenrechten. In die zin wordt de rechtstaat gevormd en gehandhaafd door en met de inzet van burgers. Daarbij is en was de kernvraag: ben je toeschouwer of tegenstander ?
• In die zin kan de link worden gelegd naar Art.1, niet als uitgangspunt, maar logische gevolgtrekking als een noodzakelijk artikel van wederzijds profijt dat je hard nodig hebt in een steeds diversere samenleving.

WIl je reageren op deze vacature? Log dan eerst in met je account.
Scroll naar top
X
X
X